متن زیبا و عاشقانه

چیشدسیگاری شدی؟
بارون می اومدتنهابودم
چیشدترک کردی؟
بارون می اومددیگه تنها نبودم
چیشدالکلی شدی ودوباره سیگارروشروع کردی؟
بارون میومدبازتنها شدم
چی شد آوردنت اینجابستریت کردن؟
بارون میومدتنها بودم. دیدمش. اون تنها نبود

من همیشه دوست داشتم برای کسی که خیلی دوسش دارم بهترین ها رو بگیرم ولی هیچ وقت سعی نکردم برای بهترین باشم :(

حکایت من، حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت
دلباخته ی سفر بود اما همسفر نداشت
حکایت کسی است که زجر کشید اما ضجه نداشت
زخم داشت ولی ناله نداشت
نفس داشت اما همنفس نداشت.........
خندید، اما کسی غمش را نفهمید

مهربون اینجوری با من حرف نزن، داری باهام بازی میکنی،
با من اینجوری بازی نکن.... لطفا

فقط ی ایرانی میتونه وقتی ی ماشین مدل بالا میبینه به صاحبش الکی فحش بده
یا تهمت دزدی و کلابرداری بهش بزنه
این مورد زییییاد دیده شده

مزرعه را..
ملخ ها جویدند
وما..
برای کلاغ ها "مترسک" ساختیم!
و این بود،
شروع جهالت...!

برسی شدپر استفاده¿¿
ترین... دورغ سال۹۲دوستت دارم... +=+

زندگی انگار تمام صبرش را به من بخشیده، هرچه من صبوری میکنم او هول تر میشود که ضربه بعدی را بزند... کمی خستگی در کن... لعنتی!

دستهایم خالی اند......
جای خالی دستهایش را هیچکس پر نمیکند
راست می گفت شاملو:
دستهای خالی را باید برسر کوبید!

/ 0 نظر / 5 بازدید